Освит РосоклијаОсвит Росоклија


Име и презиме:                                      Освит Росоклија

 

Датум и место на раѓање:                20.07.1955, Скопје

 

Работно место:                                         Амбасадор 

 

ДКП:                                                                   Виена

 

Едукација:                                                    Правен факултет

 

Работен ангажман:                                од 1994 во МНР на РМ:

 

- Сектор за европски земји (специјален   советник) 

- Сектор за конзуларни работи (началник)

- Амбасада на РМ во Бон, 1997-2000 (конзул-советник)

- Амбасада на РМ во Берлин, 2000-2001 (министер-советник)

- Кабинет на МНР (РС за политички и економски прашања)

- Сектор за меѓународно право (раководител на Сектор)

- Кабинет на МНР (РС за координација на работата на Министерот)

- Кабинет на Министерот (РС за безбедност и информатика)

- Амбасада на РМ-Берлин, 2006-2011 (министер-советник)

- Директорат за билатерални односи со европски држави (раководител на Сектор)

- Кабинет на Министерот – РС за координација на активностите на Министерот

- Директорат за билатерални односи со вон европски држави (Директор)

- Амбасада на РМ во Виена, 2015-2019 (ополномоштен министер)

- Директорат за дипломатски сервис – Помошник директор за дипломатски сервис

 

Дипломатски курсеви:                       1994, Виена

                                                                           1995, Берлин

 

Јазици: англиски, германски, јазиците на поранешните ЈУ републики

 

Дополнителни информации: Носител на безбедносен сертификат „Државна тајна“. Обучен за работа со системот за крипто заштита.